header
วิสัยทัศน์:โรงเรียนบ้านโป่งไฮจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามศักยภาพ สามารถดำรงตนเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
menu
     
 
หน้าหลัก
 
ประวัติโรงเรียน
 
แนะนำโรงเรียน
 
ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 
ผู้บริหารและบุคลากร
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
นักเรียน
 
ผลงานดีเด่น
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
เผยแพร่ผลงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
โรงเรียนบ้านสันป่าข่า
 
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
 
โรงเรียนบ้านดง
 
โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง
 
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง
 
โรงเรียนบ้านแม่สาว
 
     
 


     
.....................................................
..................................................... 


 

หน้า : 1

 
footer